ПРОБЛЕМА ДЕФІНІЦІЇ ПАРЕМІЇ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

Валентина КАЛЬКО

Abstract


У статті проаналізовано проблеми визначення паремії як когнітивно-дискурсивного феномена, продукту культури народу, поліфункційного жанру усної народної творчості й на ґрунті аналізу найбільш значущих лінгвістичних і фольклорних досліджень запропоновано власну дефініцію. Саме зорієнтованість мовознавства кінця ХХ – початку ХХІ століття на вивчення когнітивно-дискурсивної природи мовних явищ зумовлює застосування новітніх підходів до аналізу лінгвальної сутності паремії, яку інтерпретуємо як етнокультурно марковане, прецедентне висловлення, відтворюване, стабільне за формою, що має глибинну змістову природу і функціонує як компонент тексту. 


Keywords


паремія, прислів’я, приказка, мовний знак, висловлення, речення, фразеологізм, текст

References


Аристотель. Поэтика. Риторика / Аристотель; [пер. с др.-греч. В. Аппельрота, Н. Платоновой]. – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. – 320 с.

Taylor A. The Proverb / А. Taylor. – Cambridge : Harvard University Press, 1931. – 224 s.

Mieder W. General thoughts on the nature of the proverb / W. Mieder // Revista de Etnographie si Folklore. – 1991. – Vol. 36. – № ¾. – S. 151–164.

Словник української мови : в 11–ти томах / редкол. І. К. Білодід (голова) [та ін.]. – К. : Наукова думка, 1975. – Т. 6. – 832 с.

Виссарион (Нечаев Василий Петрович). Толкование на паремии из книги Бытия / Еп. Виссарион (Нечаев). – СПб. : Сатисъ, 1998. – 300 с.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. / М. Фасмер. – СПб. : Терра-Азбука, 1996. – Т. 3. – 864 с.

Буслаев Ф. И. Русскія пословицы и поговорки / Ф. И. Буслаев // Архивъ историко-юридическихъ свѣдѣнiй, относящихся до Россіи, издаваемый Николаемъ Калачовымъ. Книги второй половина вторая. – М. : Въ типографiи А. Семена, 1854. – С. 1–176.

Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи / И. М. Снегирев. – М. : Институт русской цивилизации, 2014. – 528 с.

Прислів’я та приказки : Природа. Господарська діяльність людини / [упоряд. М. М. Позяк; відп. ред. С. В. Мишанич]. – К. : Наукова думка, 1989. – 480 с.

Даль В. И. Пословицы русского народа / В. И. Даль. – Спб. : Авалонъ, Азбука-Аттикус, 2012. – 304 с.

Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [авт.-уклад. Ю. І. Ковалів]. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – Т. 2. – 624 с.

Клим’юк Ю. Про естетичну природу притчі / Ю. Клим’юк // Слово і час. – 1993. – № 5. – С. 28–31.

Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию / [пер. с франц. яз. под ред. А. А. Холодовича]. – М. : Прогресс, 1977. – 696 с.

Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. В. Н. Ярцева]. – М. : Советская энциклопедия, 1990. – 683 с.

Українська мова : Енциклопедія / [упорядн. В. М. Русанівський, О. О. Тараненко, М. П. Зяблюк та ін.]. – К. : Українська енциклопедія, 2004. – 750 с.

Пилипчук С. М. «Галицько-руські народні приповідки»: пареміологічно-пареміографічна концепція Івана Франка / С. М. Пилипчук. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 220 с.

Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты / В. Н. Телия. – М. : Языки русской культуры, 1996. – 288 с.

Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – М. : Советская энциклопедия, 1973. – 846 с.

Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2010. – 844 с.

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М. : Искусство, 1979. – 360 с.

Taylor A. Selected Writings on Proverbs / A. Taylor. – Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 1975. – 130 p.

Бенвенист Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист. – М. : Прогресс, 1974. – 447 с.

Жуков В. П. Словарь русских пословиц и поговорок : словарь / В. П. Жуков. – М. : Русский язык, 2000. – 544 с.

Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка / А. В. Кунин. – М. : Высшая школа, Дубна : Изд. центр «Феникс», 1996 – 381 с.

Космеда Т. Тлумачний словник комунікативного призначення як породження сучасної прагматично зорієнтованої наукової парадигми / Т. Космеда, Т. Осіпова // Лексикографічний бюлетень: Зб. наук. пр. – К. : Ін-т української мови НАН України, 2010. – Вип. 19. – С. 7–24.

Котова М. Ю. Лекции по сопоставительной славянской паремиологии. Уч. пособие для магистрантов / М. Ю. Котова. – СПб. : Филологический факультет СПбГУ, 2010. – 170 с.

Корень О. В. Системно-функціональні особливості англійських прислів’їв: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04. – Харків, 2000. – 20 с.

Радзієвська Т. В. Аналітизм та синтетизм у тексті: до питання про прагмасемантичну організацію / Т. В. Радзієвська // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. Філологія. – Т. 11. – № 1. – 2008. – С. 7–17.

Пермяков Г. Л. От поговорки до сказки (заметки по общей теории клише) / Г. Л. Пермяков. – М. : Наука, 1970. – 240 с.

Потебня А. А. Теоретическая поэтика / А. А. Потебня. – М. : Высшая школа, 1990. — 344 с.

Крикманн А. Некоторые аспекты семантической неопределенности пословицы / А. Крикманн // Паремиологический сборник: пословица, загадка (структура, смысл, текст). – М. : Наука, 1978. – C. 82–104.

Демська-Кульчицька О. М. Фразеологія / О. М. Демська-Кульчицька. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 74 с.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В. В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

Скрипник Л. Г. Фразеологія української мови / Л. Г. Скрипник. – К. : Наукова думка, 1973. – 278 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language