МОРФОНОЛОГІЯ СЛОВОТВІРНИХ ГНІЗД ВЕРБАТИВІВ ІЗ ЧЛЕНОВАНОЮ ВЕРШИНОЮ НА ГРУПУ ПРИГОЛОСНИХ

Інна ДЕМЕШКО

Abstract


У статті визначено особливості структури словотвірних гнізд із вершинними дієсловами на групу приголосних у морфонологічному аспекті. Установлено, що найбільш активно морфонологічно маркований перший ступінь словотворення, а для префіксальних дієслів – другий, на подальших ступенях морфонологічні процеси згасають; морфонологічна маркованість словотвірних гнізд залежить від їхнього словотвірного потенціалу.Зʼясовано, що фінальні елементи дієслівної основи, які зазнають змін під впливом ініціалі форманта, сигналізують про можливі морфонологічні операції у віддієслівному похідному. Словотвірна спроможність твірних основ залежить від їхньої семантичної структури (непохідні слова є словотвірно спроможніші, ніж похідні), частиномовної належності твірного, ступеня словотворення. Питомим дієслівним основам (нечленованим і членованим) і дієслівним основам іншомовного походження (членованим) властива асиметрія морфемної будови.Виявлено, що для всіх девербативів словотвірних гнізд із вершинними дієсловами на групу приголосних першого морфонологічного класу вже на першому ступені словотворення зазнають усічення дієслівної основи, консонантних альтернацій (у словотвірних гнізд із вершинними дієсловами питомими або іншомовного походження різні типи альтернацій), зміни акцентних позицій (переміщення наголосу із суфіксальної морфеми на кореневу або на формант). 


Keywords


словотвірна морфонологія; девербативи; морфонологічні трансформації; словотвірне гніздо; контактна зона; морфонологічна структура словотвірного гнізда

References


Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка : В 2 т. – [2-е изд., стер.] / А. Н. Тихонов. – М. : Рус. яз., 1990.

Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія : навч. посіб. / В. О. Горпинич. – К. : Вища шк., 1999. – 207 с.

Шепель Ю. А. Cловообразовательный ряд как объект изучения лексического состава языка : [Електронний ресурс] / Ю. А. Шепель // Структура і семантика мовних одиниць. Філологічні студії, 2011. – Вип. 6. – Ч. 2. – С. 129–136. – Режим доступу : http://www. journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/download/660/605

Нелюба А., Редько Є. Лексико-словотвірні інновації. 2012–2013 : [словник]. – [заг. ред. А. Нелюби] / А. Нелюба, Є. Редько. – Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2014. – 172 с.

Нелюба А., Редько Є. Лексико-словотвірні інновації (2015–2016). Словник / [заг. ред. А. Нелюби]. – Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2017. – 204 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : напрями та проблеми / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К., 2008. – 712 с.

Антипов А. Г. Морфонологические модели русского словообразования (на материале метаязыковой фантазии коммуникантов) / А. Г. Антипов // Вестник КемГУ. – № 2 (42). – 2010. – С. 89–93.

Демешко І. М. Морфонологія словотвірних гнізд із нечленованими питомими вершинними дієсловами другого морфонологічного типу в сучасній українській мові / І. М. Демешко // Дослідження з лексикології і граматики української мови : [зб. наук. пр.] / [за ред. проф. А. М. Поповського]. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2012. – Вип. 12. – С. 62–71.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language