ДОДАТОК ЯК ДРУГОРЯДНИЙ ЧЛЕН РЕЧЕННЯ: ТРАДИЦІЙНИЙ ВИМІР

Ніна ГРОЗЯН

Abstract


У статті визначено класифікаційні характеристики додатка, що ґрунтуються на врахуванні кореляцій традиційного другорядного члена речення з його формально-синтаксичними, семантико-синтаксичними та комунікативними відповідниками. У традиційному річищі схарактеризовано структурно-семантичні особливості додатків. Проаналізовано різновиди об’єктних семантико-синтаксичних відношень, репрезентованих додатком: об’єкт, на який переходить дія; об’єкт почуття, сприйняття; об’єкт, що розкриває зміст процесів, позначених дієсловами мовлення, мислення; об’єкт володіння, передавання і присвоєння; об’єкт уникнення, позбавлення; об’єкт бажання, очікування; знаряддя або засіб дії; адресат дії; об’єкт порівняння, доповнення уявлення про якості чи про властивості. Описано компоненти, від яких синтаксично залежить додаток: різні форми дієслова, іменники дієслівного походження, прикметники, прислівники, слова категорії стану. Схарактеризовано різновиди додатків, диференційовані за такими особливостями: за будовою (простий і складений); за засобами вираження (морфологізований і неморфологізований (субстантивований та інфінітивний)); за ступенем охоплення об’єкта дією чи станом (прямий і непрямий). Залежно від способу оформлення керування виокремлено два різновиди непрямих додатків – безприйменниковий і прийменниковий. 

Keywords


другорядний член речення; додаток; об’єктні семантико-синтаксичні відношення; керування; різновиди додатків: простий, складений; морфологізований, неморфологізований; субстантивований, інфінітивний; безприйменниковий, прийменниковий

References


Арібжанова І. Зміст і форма члена речення / Ірина Арібжанова // Українське мовознавство. – 2010. – № 40. – С. 48–56.

Сучасна українська літературна мова. Синтаксис / за заг. ред. І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1972. – 516 с.

Іваницька Н. Л. Теоретичний синтаксис української мови. Частина перша / Н. Л. Іваницька. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2002. – 169 с.

Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис / В. Г. Гак. – М. : Высшая школа, 1986. – 219 с.

Загнітко А. П. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис / А. П. Загнітко. – Донецьк : ТОВ «ВКФ «БАО», 2011. – 992 с.

Шитик Л. В. Синтаксичний розбір / Л. В. Шитик // Державна атестація з української мови студентів ОКР «бакалавр» і «спеціаліст» : навч.-метод. посіб. / З. М. Денисенко, Л. І. Лонська, Л. В. Шитик ; за заг. ред. Л. В. Шитик. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. – С. 99–151.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language