ВНУТРІШНЬОРАНГОВИЙ РІЗНОКАТЕГОРІЙНИЙ СИНКРЕТИЗМ СКЛАДНИХ СПОЛУЧНИКОВИХ РЕЧЕНЬ

Людмила ШИТИК

Abstract


Статтю присвячено дослідженню репрезентантів внутрішньорангової різнокатегорійної синхронної перехідності в системі складного сполучникового речення. Обґрунтовано доцільність виокремлення сурядно-підрядних складних речень, маркованих внутрішньоранговим різнокатегорійним синкретизмом. Переосмислено традиційні та нові засадничі принципи класифікації складних речень, описано специфіку внутрішньорангового різнокатегорійного синкретизму в проекції на систему складних сполучникових речень. Складні речення, що виявляють ознаки сурядних і підрядних конструкцій, витлумачено як репрезентанти внутрішньорангового різнокатегорійного синкретизму, оскільки в них поєднані диференційні ознаки складних речень різних категорій – складносурядних і складнопідрядних. Умотивовано диференціювання перехідних сурядно-підрядних конструкцій на типи, підтипи й різновиди, що базоване на постулатах теорії перехідності, а тому передбачає розмежування синкретизму форми, змісту і синкретизму форми та змісту одночасно. Виокремлено чотири структурно-семантичні типи складних речень, перехідних між сурядністю і підрядністю: 1) складні речення, сурядні за формою і підрядні за значенням; 2) складні речення, підрядні за формою і сурядні за значенням; 3) складні речення, сурядно-підрядні за формою і значенням; 4) частково фразеологізовані підрядно-сурядні складні речення.


Keywords


синхронна перехідність; внутрішньоранговий різнокатегорійний синкретизм; сурядно-підрядні складні речення; складні речення, сурядні за формою і підрядні за значенням; складні речення, підрядні за формою і сурядні за значенням; складні речення, сурядно-під

References


Бабайцева В. В. Русский язык. Синтаксис и пунктуация / В. В. Бабайцева. – М. : Просвещение, 1979. – 269 с.

Слинько І. І. Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища школа, 1994. – 670 с.

Богородицкий В. А. Общий курс русской грамматики / В. А. Богородицкий. – [5-е изд., перераб.]. – М. ; Л. : Соцэкгиз, 1935. – 356 с.

Буслаев Ф. И. Историческая грамматика русского языка / Ф. И. Буслаев ; [вст. статья И. Кузьминой и др.]. – М. : Учпедгиз, 1959. – 623 с.

Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении / А. М. Пешковский. – [7-е изд.]. – М. : Учпедгиз, 1956. – 511 с.

Виноградов В. В. Идеалистические основы синтаксической системы проф. А. М. Пешковского, её эклектизм и внутренние противоречия / В. В. Виноградов // Вопросы синтаксиса современного русского языка. – М. : Учпедгиз, 1950. – С. 36–74.

Глушкова Г. М. Структурно-семантичні типи сурядності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / Г. М. Глушкова ; Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1998. – 16 с.

Курс сучасної української літературної мови / [за ред. Л. А. Булаховського]. – К. : Рад. школа, 1951. – Т. 2 : Синтаксис. – 406 с.

Колосова Т. А. Заметки по понятиях «сочинение» и «подчинение» в их соотношении друг с другом / Т. А. Колосова, М. И. Черемисина // Синтаксические отношения в сложном предложении : сб. научн. тр. / [редкол. : Р. Д. Кузнецов (отв. ред.) и др.]. – Калинин : Калин. ун-т, 1989. – С. 28–39.

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : [підручник] / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – 368 с.

Щеулин В. В. Сложноподчинённые предложения и область промежуточных отношений и структур / В. В. Щеулин // Вопросы синтаксиса русского языка : сб. статей / [под общей ред. В. М. Никитина]. – Вып. 1. – Рязань : Рязан. гос. пед. ин-т, 1974. – С. 24–31.

Бабайцева В. В. Явление переходности в грамматике русского языка / В. В. Бабайцева. – М. : Издательский дом «Дроффа», 2000. – 638 с.

Попова И. А. Сложносочинённные предложения в современном русском языке / И. А. Попова // Вопросы синтаксиса современного русского языка. – М. : Изд-во АН СССР, 1950. – С. 36–52.

Чередниченко І. Г. Складнопідрядні речення у сучасній українській мові. Спецкурс для студентів філологічних факультетів / І. Г. Чередниченко. – Чернівці : Чернівецький держ. ун-т, 1959. – 134 с.

Українська мова. Ч. 2 / В. О. Горпинич, В. Д. Горяний, І. Я. Журба, І. Й. Тараненко ; [за ред. В. О. Горпинича]. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : Вища шк., 1988. – 224 с.

Гречишникова Р. М. Семантика переходности в сложном фразеологизованном предложении / Р. М. Гречишникова // Семантика переходности : сб. научных трудов. – Л. : ЛГПИ, 1977. – С. 123–126.

Покусаенко В. К. К вопросу о месте бессоюзных предложений в системе сложных / В. К. Покусаенко // Вопросы синтаксиса русского языка. – Ростов н/Д. : Ростовский н/Д. гос. пед. ин-т, 1971. – С. 172–184.

Городенська К. Г. Граматичний словник української мови: Сполучники / К. Г. Городенська. – Херсон : вид-во ХДУ, 2007. – 340 с.

Городенська К. Г. Сполучники української літературної мови : [монографія] / К. Г. Городенська. – К. : Інститут української мови ; Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 208 с.

Кадочнікова О. Засоби зв’язку складників поліпредикативних сполучникових одиниць з пояснювальними відношеннями / О. Кадочнікова // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць / [відп. ред. Г. І. Мартинова]. – Черкаси : [б. в.], 2011. – Вип. 12–13. – С. 173–177.

Тяпкова И. Сложносочинённые предложения с союзом «и» и соотносительные с ними сложноподчинённые предложения в современном русском языке / И. Тяпкова // Синтаксические отношения в предложении и тексте : межвузов. сб. научн. тр. [ред. кол. : Н. Н. Холодов (отв. ред.) и др.]. – Иваново : Ивановский гос. ун-т, 1984. – С. 18–29.

Христіанінова Р. О. Складнопідрядні речення в сучасній українській літературній мові : [монографія] / Р. О. Христіанінова. – К. : Інститут української мови ; Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 368 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language