ДУПЛЕКСИВ У ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНІЙ ТА СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ

Раїса ХРИСТІАНІНОВА

Abstract


У статті порушено проблему дуплексива як реченнєвого компонента, виокремлюваного на основі подвійного синтаксичного зв’язку. Обґрунтовано його статус як специфічного другорядного члена простого неелементарного речення зі складною семантикою. Доведено, що дуплексиви – це іменникові компоненти речення, пов’язані підрядним зв’язком з основним предикатом, вираженим дієсловом, та вторинним предикативним зв’язком із вторинним предикатом, вираженим прикметником, іменником чи інфінітивом; виникають унаслідок складних перетворень у процесі злиття в одну конструкцію двох вихідних простих речень; бувають тільки в двосуб’єктних конструкціях, у яких базовий і вторинний предикати вжиті при різних суб’єктах. Розширено уявлення  про їхню складну формально-граматичну та семантико-синтаксичну природу: простежено, що у формально-граматичному аспекті вони поєднують функцію валентно зумовленого правобічного прислівного поширювача основного предиката з функцією вторинного підмета, а в семантико-синтаксичному – виражають контаміновані об’єктно-суб’єктні відношення. Установлено, що граматичними формами вираження дуплексива постають знахідний та давальний відмінки, визначено їхні семантичні функції стосовно основного і вторинного присудків. Виокремлено й описано семантичні групи дієслів, уживаних у ролі основного присудка в реченнях із дуплексивами


Keywords


дуплексив, подвійний синтаксичний зв’язок, двосуб’єктні речення, основний предикат, вторинний предикат, вторинний підмет, валентно зумовлений правобічний прислівний поширювач, об’єктно-суб’єктні відношення

References


Bauer J. Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy II / J. Bauer, R. Mrázek, S. Žaža. – Praha : SPN, 1960. – 483 s.

Жажа С. Синтаксис русского языка в сопоставлении с чешским / С. Жажа, Х. Флидрова. – Olomouc : FF UP, 2005. – 164 с.

Novotný J. Nástin syntaktického popisu češtiny (na základě valenční teorie) / J. Novotný. – Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 1994. – 180 s.

Кубик М. Лекции по синтаксису русского языка. – Praga : Universita Karlova, 1971. – 198 с.

Чеснокова Л. Д. Семантические типы членов предложения с двойными отношениями (Материалы для спецкурса) / Л. Д. Чеснокова. – ІІ часть. – Ростов-на-Дону : Ростовский-на-Дону гос. пед. институт, 1973. – 104 с.

Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. – Москва : Наука, 1973. – 351 с.

Загнітко А. Синтаксис української мови. Теоретико-прикладний аспект / А. Загнітко, Г. Миронова. – Brno : Masarykova univerzita, 2013. – 225 с.

Томусяк Л. М. Семантико-синтаксична організація речень з дуплексивами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Л. М. Томусяк. – Івано-Франківськ, 1999. – 18 с.

Олексенко В. Дуплексив як один з основних способів реалізації семантико-синтаксичного синкретизму у межах простого речення [Електронний ресурс] / В. Олексенко. – Режим доступу : http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/721/1/

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : підручник / І. Р. Вихованець. – Київ : Либідь, 1993. – 368 с.

Кульбабська О. В. Вторинна предикація у простому реченні : монографія / О. В. Кульбабська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 672 с.

Межов О. Г. Суб’єктні синтаксеми у структурі простого речення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. Г. Межов. – Київ, 1998. – 24 с.

Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій / М. В. Мірченко. – 2-ге вид., переробл. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – 393 с.

Томусяк Л. Дуплексив як маркер перехідності у синтаксисі / Л. Томусяк // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. – 2016. – № 1 (9). – С. 54–58.

Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови : монографія / І. Р. Вихованець. – Київ : Наук. думка, 1992. – 224 с.

Ожоган В. Семантико-синтаксична характеристика речень з прономінативними компонентами / В. Ожоган // Наукові записки. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – Вип. 59. – С. 3–18.

Вихованець І. Р. Синтаксис знахідного відмінка в сучасній укрїнській літературній мові : монографія / І. Р. Вихованець. – Київ : Наук. думка, 1971. – 120 с.

Плющ М. Я. Словоформа в семантично елементарному та ускладненому реченні / М. Я. Плющ // Вибрані праці. – Київ : Вид-во Національного педагогічного ун-ту імені М. П. Драгоманова, 2011. – 362 с.

Вихованець І. Р. Система відмінків української мови : монографія / І. Р. Вихованець. – Київ : Наук. думка, 1987. – 232 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language