ДИНАМІКА УКРАЇНСЬКОГО ЛЕКСИКОНУ XVI–XVII СТ.

Світлана Павлівна ГРИЦЕНКО

Abstract


Стаття присвячена комбінаториці семантичних змін українського лексикону XVI–XVII ст. під впливом запозичень. Досліджено формування вторинних значень питомої й запозиченої лексики; явище генералізації та спеціалізації значення; уживання запозичень у складі сталих словосполук, клішованих виразів, фразеологічних одиниць; проаналізовано термінологізацію виразів, до складу яких входять запозичення; міжстильову транслокацію запозичень; використання семантичних еквівалентів; формування абстрактної і розвиток емотивної лексики. Підкреслено, що в розпорядженні лінгвістів-істориків є різна кількість слововживань, віддалених часово, на підставі яких можна формулювати окремі значення чи їхні відтінки; лінгвіст зв’язаний вихідним матеріалом, який не дає змоги досягти повноти моделювання процесів семантичної та формальної деривації. Наголошено, що поза досяжністю для реальних висновків сучасного історика мови лишається питання шляхів переймання іншомовного зразка (усним чи внаслідок використання писарем чужомовних зразків структурування текстів відповідних жанрів), ролі усної комунікації в процесі запозичення, ролі писаря, його ідіолектної, мовно-етнічної належності. Використання досягнень діалектології, археології, етнографії, історії, фольклористики дозволить внести суттєві корективи в розуміння специфіки розвитку української мови XVI–XVII ст.

Keywords


запозичення, питома лексика, вторинне значення, метонімія, семантична атракція, міжстильова транслокація, генералізація і спеціалізація значення, термінологізація, контамінована сполука, фразеологізм, семантичний еквівалент, абстрактна лексика

References


Історія української мови. Лексика і фразеологія / Під ред. В. М. Русанівського. – К. : Наук. думка, 1983. – 744 с.

Огієнко І. Історія української літературної мови. / І. Огієнко. – К. : Либідь, 1995. – 293 с.

Русанівський В. М. Історія української літературної мови. / В. М. Русанівський. – К. : АртЕк, 2001. – 392 с.

Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А., Кислюк Л. П. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі. Монографія. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – 336 с.

Гриценко П. Ю. Моделювання системи діалектної лексики. / П. Ю. Гриценко. – К. : Наукова думка, 1984. – 227 с.

Ковалів П. Лексичний фонд літературної мови Київського періоду X–XI ст. / П. Ковалів. – Нью-Йорк : Наук. т-во ім. Т. Шевченка, 1962. – Т. І: Основний фонд. – 385 с.; 1964. – Т. 2: Запозичення. – 315 с.

Гриценко С. П. Лексичний вплив як чинник динаміки структури мови-реципієнта (на матеріалі латинських запозичень українських пам’яток кінця XVI–XVII ст.) : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 / С. П. Гриценко. – К., 1999. – 20 с.

Муромцева О. Г. Розвиток лексики української літературної мови в другій половині XIX – на початку XX ст. / О. Г. Муромцева. – Харків : Вид–во Харк. ун-ту, 1985. – 152 с.

Приповідки або українсько-народня філософія. Зібрав, підготував до друку та опублікував В. С. Плав’юк. – Едмонтон : Асоціація Українських Піонерів Альберти, 1998. – 352 с.

Номис М. Приказки, прислів’я і таке інше. Передрук видання 1864 року з додатками. – Н. Дж. : Вид. фонд Владики Мстислава, митрополита укр. автокефальної православної церкви в діаспорі. – 304 с.

Лохвицька ратушна книга другої половини XVII ст. / Підгот. до вид. О. М. Маштабей, В. Г. Самійленко, В. А. Шарпило. Відпов. ред. І. П. Чепіга. – К. : Наукова думка, 1986. – 219 с.

Львівський літопис 1498–1649. – Рукописна копія в ЦНБ АН України, шифр VII 206 м/37, арк. 168–182.

«Лексикон латинський» Є. Славинецького. «Лексикон словено-латинський» Є. Славинецького та А. Корецького–Сатановського / Підгот. до видання В. Німчук. – К. : Наукова думка, 1973. – 541 с.

Антирисис или апология против Христофора Филалета. // Памятники полемической литературы в Западной Руси. – СПБ., 1903. – Кн. 3. – С. 477–982.

Проф. Хв. Тітов. Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні в XVI–XVII вв.: Всезбірка передмов до українських стародруків. – К. : Друкарня Української Академії Наук, 1924. – 546 с.

Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною комиссиею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском Военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – Ч. 8, т. 6: Акты о землевладении в Юго-Западной России в XV–XVIII вв. – К., 1911.

Тараненко А. А. Языковая семантика в ее динамических аспектах (основные семантические процессы) / А. А. Тараненко. – К. : Наукова думка, 1989. – 256 с.

Słownik staropolski. – Red. S. Urbańczyk. – Т. 11. – Kraków: Instytut Jȩzyka Polskiego PAN, 1995–2002. – 560 s.

Єνχοлогіωн або молитвословъ, или трєбникъ … повєлєнієм Ѡтца Петра Могилы. – К., 1646. / Зберігається у відділі рідкісної книги Львівської наукової бібліотеки АН України, шифр IV Ст. – 49243.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language