ДІЄСЛІВНА МОРФОЛОГІЗАЦІЯ ПРИСЛІВНИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

Ірина Анатоліївна МЕЛЬНИК

Abstract


У студії докладно досліджено специфіку морфологізації предикативних прислівників. Вивчено дериваційний прислівниковий потенціал дієслівних морфологічних утворень відповідно до особливостей їхньої семантики. Схарактеризовано базові синтаксичні структури як критерій диференціації відприслівникових дієслівних морфологічних дериватів й однозвучних із ними відприкметникових дієслів. Проаналізовано похідні слова з подвійною мотивацією, виявлено їхній зв’язок із предикативними прислівниками та морфологічно вербалізованими прикметниками, закцентовано на особливому вияві похідності – одноособовій похідності, за якої досліджувані деривати, не виражаючи особових протиставлень, указують лише на третю особу однини. Досліджено синтетичні засоби морфологізації предикативних прислівників. З огляду на особливості семантики і структури предикативних прислівників, здатних до морфологізованих змін, та обмежений потенціал дериваційних суфіксів – синтетичних експлікаторів дієслівної морфологізації – доведено, що морфологізація синтаксично вербалізованих прислівників в українській мові спорадична та непослідовна. Окреслено функції відприслівникових дієслівних дериватів у формально-синтаксичній і семантико-синтаксичній реченнєвій структурі з простеженням симетрії / асиметрії її компонентів. Схарактеризовано валентний ресурс відприслівникових дієслів.

Keywords


прислівник, предикативний прислівник, дієслово, вербалізація, деривація, суфікс, валентність

References


Городенська К. Г. Явища синтаксичної деривації / К. Г. Городенська // І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, В. М. Русанівський. Семантико-синтаксична структура речення. – К. : Наук. думка, 1983. – С. 152–212.

Городенська К. Г. Морфологізація транспозиційних переходів / К. Г. Городенська // Теоретичні проблеми граматики. – Донецьк : Дон ДУ, 1995. – С. 51–61.

Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови : Академ. граматика укр. мови / [І. Вихованець, К. Городенська] ; за ред. чл.-кор. НАН України Івана Вихованця. – К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – 400 с.

Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті : [монографія] / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1988. – 256 с.

Русская граматика : в 2 т. / [гл. ред. Н. Ю. Шведова]. – М. : Наука, 1980. – Т. 2 : Синтаксис. – 709 с.

Евтеева М. А. Предложно-падежные формы субстантива с совмещенным (локально-субъектным) значением в составе простого предложения : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01. «Русский язык» / М. А. Евтеева. – Ростов-на-Дону, 1980. – 16 с.

Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови : [монографія] / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1992. – 222 с.

Шахматов А. А. Синтаксис русского языка / А. А. Шахматов ; [вступ. ст. Е. В. Клобуков ; ред. и коммент. Е. С. Истомина]. – [3-е изд.]. – М. : Эдиториал УРСС, 2001. – 624 с.

Плющ М. Я. Словоформа в семантично елементарному та ускладненому реченні / М. Я. Плющ. – К. : Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 362 с.

Теньер Л. Основы структурного синтаксиса / Люсьен Теньер ; [пер. с фр. И. М. Богуславского и др.]. – М. : Прогресс, 1988. – 654 с.

Загнітко А. П. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис / А. П. Загнітко. – Донецьк : ТОВ «ВКФ «БАО», 2011. – 992 с.

Іваницька Н. Б. Автосемантизм дієслова і семантико-синтаксична структура речення / Н. Б. Іваницька // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія : [зб. наук. пр.]. – Вінниця : ВДПУ, 2003. – Вип. 5. – С. 41–46.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language